کود ارگانیک

کشاورزی ارگانیک  | نیواگرو | کود آلی

 

 کود ارگانیک

کود آلی ماده آلی است که توسط میکروبها تجزیه شده است. کمپوست یک عنصر کلیدی در تمام خاک ها است. این ماده آلی را اضافه می کند ، خاک های شنی را بهبود می بخشد ، میکروب های مفید و کرم های خاکی را تشویق می کند ، مواد مغذی را افزایش می دهد و بافت خاک را بهبود می بخشد.

 کود ارگانیک

 

 

افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان محصولات کشاورزی در خصوص تاثیرات سوء مواد شیمیایی موجود بر سلامتی مصرف کنندگان و ایجاد بیماری های حاد ومزمن،اشتیاق مصرف کنندگان را به کشاورزی ارگانیک افزایش داده است.با افزایش سطح آگاهی ها،بازارهای ارگانیک محصولات کشاورزی رشد قابل توجهی را شاهد بوده اند. کشاورزی ارگانیک فرآیندی است که هدف آن تنها تولید محصولات سالم جهت تغذیه انسان نیست،بلکه در پی ارتقای سلامت و بهره وری جوامع وابسته به خاک،آب،گیاهان،جانوران وانسانهاست. اهداف عمده در این تحقیق تولید محصولات عاری از مواد شیمیایی و سالم با حفظ منابع طبیعی وتقویت اقتصاد زراعی روستا بوده، در عین حال با تاکید بر خطر فرسایش خاک زراعی می باشد.برای تحقق این اهداف از روش تحقیق،تحلیلی-توصیفی واز روش اسنادی استفاده گردیده است. فرضیات تحقیق با توجه به نقش کشاورزی ارگانیک در سلامت محصولات تولیدی و محیط وهمچنین نقش کود ارگانیک در رونق اقتصادی روستاها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به ضعف مدیریت اجرایی کشت ارگانیک در سیستم نظارت و کنترل محصولات کشاورزی و... در کشورمان اشاره گردیده است.

 

مصرف فراوان انواع سموم وکودهای شیمیایی چه از لحاظ تاثیر برسلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی وغذایی و چه از لحاظ تبعات زیست محیطی از قبیل آلودگی آب های زیر زمینی و بر هم زدن تعادل زیستی، روز به روز مورد تردید جدی قرار می گیرد. با توجه به افزایش مصرف کود وآفت کش هایی که پیامد آنها زوال باروری خاک، سلامتی و آلودگی هوا، آب، و غذا است . امروزه رویکرد جهانی به سمت کود ارگانیک است. در این سیستم از کشاورزی که احتمالا برگرفته از کشاورزی سنتی باشد، سعی بر این است تا از نهاده هایی که منشا شیمیایی دارند استفاده نشود .

تاثیر نامطلوب و اثرات باقیمانده مصرف انواع کودهای شیمیایی و سموم، هورمونها و...در تولیدات غذایی درکشورهای صنعتی پیشرفته موجب شده است ، کشاورزی در جهتی کاملا متضاد با روش مدرن تحول یابد و آن جلوگیری از مصرف هرگونه مواد شیمیایی یا نهاده مصنوع انسان در تولیدات و پخش محصولات زراعی وباغی و دامی است. این کشاورزی به کشاورزی ارگانیک موسوم است و در کشورهای مختلف به نام های گوناگون همچون کشاورزی بیولوژیکی، کشاورزی پایدار و کشاورزی با مصرف کم مواد شیمیایی نامیده می شود. آگاهی جوامع به ایمنی غذایی وحفاظت محیط زیست و سلامتی جوامع می تواند ازطریق تحقیق و برنامه ریزی دقیق کشاورزی ارگانیک حاصل گردد، تا نسلهای آینده بتوانند از شرایط مناسب بهداشت وسلامتی برخودارگردند.

تخریب محیط زیست، تحدید منابع طبیعی، بهم خوردن تعادلهای اکوسیستمی، گازهای گلخانه ای، مرگ بیولوژیک خاک، فرسایش های شیمیایی، آلودگی های صنعتی وشیمیایی زباله ها، ظهور آفات وعوامل مقاوم جدید ازآسیب های نظام کشاورزی فشرده به طبیعت ومحیط زیست است.محیط زیست متاثر از فعالیت های کشاورزی،شامل مجموعه عوامل و شاخص ها در فرآیند توسعه پایدار و بهبود زندگی بهره برداران کشاورزی است،که علاوه بررشد شاخص اقتصادی یا اجتماعی شاخص های توسعه پایدار و محیط زیست را نیز مورد بررسی قرارمی دهد . کود ارگانیک فرایندی است، که هدف آن تنها تولید محصولات سالم برای تغذیه انسان نیست،بلکه درپی ارتقای سلامت وبهره وری جوامع وابسته به خاک ،آب،گیاهان،جانوران وانسانهاست.این سامانه تولید،فرآوری وعرضه محصولات کشاورزی شامل محصولات زراعی ،باغی،دام،طیوروآبزیان راشامل می شود .

کشاورزی ارگانیک ،نظام زراعی است ،مبتنی برمدیریت اکوسیستم زراعی، تمرکز بر حاصل خیزی خاک وسلامت گیاه وعدم مصرف موادشیمیایی مصنوعی که این نظام با شرایط اجتماعی، اقتصادی، منطقه ای و محلی سازگاراست. کشاورزی ارگانیک همان کشاورزی سنتی قدیم نیست، بلکه با استفاده از تکنولوژی و علوم مختلف می توان بالا ترین روش تولید رادر کشاورزی بوجود آورد. کمبود مواد غذایی وکیفیت غذای جمعیت درحال افزایش جهان، امروزه دنیا را به سمت کشاورزی ارگانیک می کشاند. کود ارگانیک نظامی اقتصادی،اجتماعی،ومدیریت تولیدی اکولوژیک است،که شناخت کاملی ازخاک واجزای تشکیل دهنده آن دارد.این نظام باافزایش حاصلخیزی خاک برای تولید مواد غذایی انسان درچرخه بیولوژیکی سعی دارد از ورود هرگونه نهاده های خارجی (کودهای شیمیایی،آفت کشها،علف کشها)به فرایند تولید جلوگیری کند،تاباحداقل هزینه به رابطه ای پایدارمیان انسان ،محیط زیست وموجودات زنده بیانجامد.استفاده ازحشرات مفید ازجمله کفشدوزک وکود سبزنمونه هایی از کشت ارگانیک می باشد.

در دهه1330 قبل ازآنکه تولید و مصرف کودهای شیمیایی درکشورمطرح شود، مصرف کودهای ارگانیک درسطح کشور رایج بود.هم زمان با ورود کودهای شیمیایی به کشورسازمان ترویج کشاورزی مصرف این نوع کودها را تشویق نمود.دراوایل کار، بسیاری از زارعین کودهای شیمیایی را حرام ومصرف آن رامشروع نمی دانستند،ولی با گذشت زمان وانجام فعالیت های ترویجی،کاربه جایی رسید که دربعضی مزارع تاچهار تن درهکتارنیزکود شیمیایی مصرف می شد.نظر به نیاز نیروی انسانی،میزان مخارج تولید در کشاورزی ارگانیک نسبت به سیستم صنعتی باتوجه به بالا بودن مزد کارگر،مخارج بسیارناچیز بوده وچنانچه این تولیدات دربازارهای جهانی مقایسه شوند ،میزان سود حاصله برای کشورهای درحا ل توسعه به مراتب بیش ازکشورهای پیشرفته خواهدبود .

 کود ارگانیک
طرح مسئله
مشکلات وبحران های ناشی ازکاربرد نهاده های شیمیایی مصنوعی درکشاورزی،عده ای ازمتخصصان ،شکل جدیدی ازکشاورزی را تحت عنوان کشاورزی مدرن ارایه کرده وبه تبلیغ آن مشغول هستند.از جمله مخاطرات پیش آمده اینست که با وجود مصرف ده برابر سموم شیمیایی در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه میزان کاهش محصول بر اثر خسارت ناشی از آفات و بیماری ها دو برابرافزایش یافته است وسموم مصرفی برخلاف تصورات کارآیی خودرا ازدست داده اند. زیرا10 تا 50 درصد محصولات با وجود مصرف سموم ازبین می روند. ظهور و مقاوم شدن آفات ازمهمترین مخاطرات سموم مصرفی است.درحال حاضر600گونه عوامل بیماری زاو150گونه علف هرز در برابر سموم شیمیایی مقاوم شده اند.سالانه دومیلیون وپانصدهزارتن سم درجهان مصرف می شود،که سهم هرفردحدود نیم کیلوگرم است.میزان باقیمانده سموم درمحصولات ازحدمجازبیشتراست.هرفردسالانه به طورمتوسط 4/5کیلونیترات 1/5کیلومواد شیمیایی وارد بدن خود می کند .
یکی از بد ترین موارد آلودگی،آلودگی مواد غذایی است،که بشر روزانه مصرف می کند،ومتاسفانه آن را با چشم نمی بیند. اثرات باقیمانده مواد دفع آفات نباتی زمانی خود را نشان می دهد که خیلی دیر شده است.آماری که از منابع رسمی اخذ شده است،نشان می دهد،که تنها بر روی حدود 84000 هکتار مرکبات مازندران حدود 1500 تن سموم کنه کش،حشره کش،و قارچ کش مصرف شده است،که اگر مقدار سم مصرفی را بر مساحت بکار رفته محاسبه نماییم ملاحظه می شود که در زیر چتری از سم به ضخامت چند میلیمتر به سر می بریم . سالیانه بیست ودو میلیون نفر بر اثر تجمع باقیمانده مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی ویا تماس مستقیم با مواد شیمیایی در مزارع و خانه دچار مرگ ، سرطان ، بیماری های مزمن ، مسمومیت و... می شوند.به زیر کشت رفتن یک میلیارد هکتار جدید به الطبع چند برابر شدن مصرف نیتروژن به صورت کود شیمیایی وچند برابر شدن آفت کشها و تقاضای شدید برای مصرف آب خواهد بود.
این در حالی است که منابع تولید بدلیل بهم خوردن تعادلهای طبیعی و اکوسیستمی به شدت در حال تخریب و تهدید می باشند. از طرفی نظام رایج کشاورزی یا نظام کشاورزی فشرده که بر مصرف مواد و نهاده های بیرونی استوار است، با وجود افزایش عملکرد بدلیل استفاده از فناوری های جدید نه تنها منجر به امنیت غذایی نشده بلکه باعث ایجاد مخاطرات زیست محیطی و اکوسیستمی و پیامدهای نامطلوب اقتصادی واجتماعی به ویژه در حوزه سلامت شده است. میزان باقیمانده سموم در بسیاری از محصولات زراعی و باغی و دامی از حد مجاز وشاخص های موجود بیشتر است. مصرف فراوان انواع سموم و کودهای شیمیایی چه از لحاظ تاثیر بر سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی وچه از لحاظ تبعات زیست محیطی از قبیل آلودگی آبهای زیر زمینی وبر هم زدن تعادل زیستی روزبه روز مورد تهدید قرار می گیرد. طرح مسایل جدیدی همچون گیاهان تغییر یافته ژنتیکی نیز به این موارد اضافه شده است. امروزه آگاهی مصرف کنندگان به مسایل فوق وافزایش گزارشات منتشره درخصوص تاثیرات سوءمواد فوق برسلامتی مصرف کنندگان وایجاد بیماریهای حاد ومزمن اشتیاق مصرف کنندگان را به محصولات تولید شده درشرایط طبیعی وحتی الامکان بدون استفاده ازانواع سموم وکودهای شیمیایی افزایش داده است.
در ابتدا چنین محصولاتی با عناوین متفاوتی که نشان از منشا طبیعی نهاده های مصرف شده درآنها داشت،عرضه می شدند.و  بازار محدودی را به خود اختصاص می دادند. اما با افزایش سطح آگاهی ها،این بازاررشد قابل توجهی راتجربه نمود وبه حدی که برنامه ریزان درجوامع صنعتی به منظور جلوگیری از تقلب ،استانداردهایی رابرای تولید، برچسب زنی محصولات ارگانیک تدوین وارایه نموده اند.

 

لذا سوالهای مطرح شده درموضوع کشاورزی ارگانیک عبارتنداز:

 

1- آیا کشاورزی ارگانیک دربهبوداقتصاد روستا نقش دارد؟
2- نقش کشاورزی ارگانیک در حفظ وسلامت محیط چیست؟
3- دلیل تاکید بر کشاورزی ارگانیک درایران چیست؟
4- بازارهای ارگانیک در اقتصاد روستایی چه نقشی دارند؟
5- مصرف کودهای دامی وزیستی درحاصلخیزی خاک چه تاثیری دارد؟
6- میزان رضایت مشتریان از محصولات ارگانیک تولیدی چقدر است؟

 

اهداف تحقیق اهداف اصلی در این تحقیق تولید محصولات کشاورزی عاری از مواد شیمیایی وسالم وحفظ حاصلخیزی خاک با تاکید بردانش بومی کشاورزان وتقویت اقتصاد زراعی آنها با استفاده از منابع تجدید پذیر بوده ، همچنین عرضه غذای سالم باکیفیت وکمیت بالاتروفروش محصولات ارگانیک با قیمت بالاتر از قیمت محصولات تولیدی به شیوه صنعتی می باشد.باتوجه به اینکه پتانسیل های تولید محصولات ازگانیک در کشورمان خیلی بالاست ،سرمایه گذازی دزاین بخش از کشاورزی توسط دولت وکشاورزان باعث زونق اقتصادی روستاییان ودر نهایت کشور خواهد شد،

 کود نیواگرو

اهداف این تحقیق به طور کلی عبارتند از:

 

1- تولید محصولات سالم و با کیفیت عالی
2- افزایش خاصیت انبار داری محصولات تولیدی
3- پیشرفت اقتصادی روستاییان
4- رقابت عادلانه محصولات ارگانیک با محصولات تولیدی به روش صنعتی
5- حاصلخیزی خاک زراعی وجلوگیری طبیعی از فرسایش آن
6- افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی به شیوه ارگانیک
7- امنیت و دوام اقتصادی تولید کنندگان محصولات ارگانیک
8- کاهش هزینه های تولید محصولات
9- عدم آلودگی شیمیایی خاک و محصولات تولیدی مشکلات تحقیق به سان همه فعالیتهای تحقیقاتی که درکشور صورت می گیرد،
این تحقیق نیزمواجه با مشکلاتی بوده است که اهم آنها به قرارزیراست:
1- پروژه کشاورزی ارگانیک یک پروژه جدیدونوبوده واطلاعات موجود دراین زمینه بسیارکم و بصورت ترجمه ای می باشد. لذا دست یابی به منابع اطلاعاتی وتالیفی دراینمورد دشواربود.
2- عدم روحیه همکاری کشاورزان ،چون اغلب آنها به دنبال منافع شخصی هستند.
3- نبود آماردقیق ازمیزان کشت محصولات بصورت ارگانیک ومیزان تولید آن درمقایسه باکشاورزی صنعتی(استفاده ازکودهای شیمیایی)
4- نبود اطلاعات کافی کشاورزان ازمفهوم دقیق کشاورزی ارگانیک
5- خلاءمدیریت محصولات ارگانیک
 

 

 

کود ارگانیک کلزا :

 

کود ارگانیک ویژه کلزا (نیواگرو )

 

کود ارگانیک کلزا حاوي باکتریهاي محرك رشد گیاه از مهمترین انواع کودهاي زیستی قابل استفاده در کشت کلزا است. باکتریهایی مانند سودوموناس، فلاوباکتریوم، باسیلوس، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از انواع شناخته شده باکتریهاي محرك رشد گیاه می باشند. باکتريهاي محرك رشد گیاه به وسیله مکانیسم هاي مختلف، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم رشد گیاهان را افزایش میدهند. مکانیسمهاي مستقیم شامل تثبیت بیولوژیک نیتروژن، حلالیت فسفاتهاي نامحلول، تولید تنظیم کننده هاي رشد و ویتامینها میباشند که با تأثیر مستقیم بر رشد گیاه سبب افزایش عملکرد گیاهان می شوند. از مکانیسم هاي غیر مستقیم می توان به خصوصیاتی مانند تولید سیانید هیدروژن، آنتی بیوتیکها و سیدروفورها اشاره کرد. مکانیسم هاي غیر مستقیم با تعدیل اثرات منفی تنشهاي زنده و غیر زنده سبب بهبود رشد گیاهان میشوند. کود ارگانیک ویژه کلزا از طریق قرار دادن عناصر ریز مغذی به همراه حل کننده های گوگرد نقش تعیین کننده ای در کمیت و کیفت روغن کلزا ایفا نموده است.کود ارگانیک برنج :

کود ارگانیک ویژه برنج (نیواگرو )

کود ارگانیک برنج با اثر بر تسهیم وزن خشک بوته و تخصیص ماده خشک بیشتر به دانه سبب افزایش شاخص برداشت میشوند. برخی از محققان، اثر مثبت کود زیستی ازتوباکتر را بر شاخص برداشت گندم اعلام کردند. به نظر میرسد در شرایطی که نیتروژن در اختیار گیاه باشد، فعالیتهای فتوسنتزی افزایش یافته و عملکرد بیولوژیک به واسطه رشد رویشی (ارتفاع بوته بالاتر، سطح برگ و پنجه زنی بیشتر) و زایشی (عملکرد دانه بلا) افزایش می یابد. از طرفی نیز این کود با در اختیار دادن عناصر غذایی مختلف خطر ورس و عقیم سازی خوشه های برنج را بر طرف نموده است.

 

 

 

کود ارگانیک یونجه :

کود ارگانیک ویژه یونجه (نیواگرو )

کود ارگانیک یونجه کود بیولوژیک ویژه برنج با اثر بر تسهیم وزن خشک بوته و تخصیص ماده خشک بیشتر به دانه سبب افزایش شاخص برداشت میشوند. برخی از محققان، اثر مثبت کود زیستی ازتوباکتر را بر شاخص برداشت گندم اعلام کردند. به نظر میرسد در شرایطی که نیتروژن در اختیار گیاه باشد، فعالیتهای فتوسنتزی افزایش یافته و عملکرد بیولوژیک به واسطه رشد رویشی (ارتفاع بوته بالاتر، سطح برگ و پنجه زنی بیشتر) و زایشی (عملکرد دانه بلا) افزایش می یابد. از طرفی نیز این کود با در اختیار دادن عناصر غذایی مختلف خطر ورس و عقیم سازی خوشه های برنج را بر طرف نموده است.

 

 

 

کود ارگانیک زعفران :

کود ارگانیک ویژه زعفران (نیواگرو )

کود ارگانیک زعفران  تشکیل شده از باكتريها و همچنين قارچهاي مفيدي كه هر يك به منظور خاصي (مانند تثبيت نيتروژن و رهاسازي يونهاي فسفات، پتاسيم و آهن از تركيبات نامحلول) توليد مي شوند. اين باكتريها معمولاً در اطراف ريشه مستقر شده و گياه را در جذب عناصر همياري مي كنند. اكنون مسلم است اين باكتريها بيش از يك نقش دارند، يعني علاوه بر كمك به جذب عنصري خاص باعث جذب ساير عناصر، كاهش بيماريها، بهبود ساختمان خاك، تحريك بيشتر رشد گياه و افزايش كمي وكيفي محصول مي شوند. بدين لحاظ از نظر علمي اين باكتريها محرك رشد و باعث  پایداری شگفت انگیز باکتری در برابر شرایط نامساعد و تنش های مختلف آب و هوایی شامل کم آبی، خشکسالی، گرما، سرما و شوری خاک و آب می شود. کود ویژه زعفران از طریق رشد و بزرگتر کردن بنه ها سبب افزایش عملکرد بیشتر زعفران می شود.

 

 

روش تحقیق

 
روش انجام این تحقیق،تحلیلی-توصیفی بوده که با استفاده از شیوه کتابخانه ای ومیدانی صورت گرفته است،درادبیات مسئله برحسب اقتضای تحقیق ازروش اسنادی استفاده شده است.
ازشیوه های گردآوری اطلاعات یکی مراجعه به پایگاه اطلاعات ومنابع اینترنتی ،بعدی شیوه میدانی بوده که ازطریق مصاحبه وتهیه پرسشنامه از کشاورزان صورت گرفته ،بعدا اطلاعات جمع آوری ودسته بندی وموردتجزیه وتحلیل نهایی قرار گرفته است.این تحقیق ازگستره جغرافیایی وسیعی برخوردارنبوده وبخاطر حجم آماری کم،اغلب ازروش مصاحبه حضوری استفاده شده است،وازپرسشنامه به علت حجم کم نمونه از تعداد کمتر نمونه استفاده گردیده است.

 

فرضیات تحقیق

فرضیه اول:

کشاورزی ارگانیک نقش مهمی در سلامت محصول تولیدی ومحیط دارد. دراین فرضیه مضرات مصرف انواع کودهای شیمیایی،سموم،آفت کشهاوعلف کشها مورد بررسی قرار گرفته،و نقش کودهای سبزوزیستی وآفت کشهاوعلف کشها ی زیستی درحفظ ساختمان خاک مورد بررسی قرارگرفته ،وتاثیراین سموم درمیزان تولید، نسبت به کشاورزی توام با مصرف مواد شیمیایی مقایسه گردیده است.

 

فرضیه دوم:
کشاورزی ارگانیک نقش عمده ای در رونق اقتصادی روستا دارد. در این فرضیه میزان عملکرد محصولات ارگانیک با کشاورزی توام بامصرف مواد شیمیایی (کشاورزی صنعتی )مورد مقایسه قرار گرفته ،ونقش کشاورزی ارگانیک در اقتصاد روستا بررسی گردیده است.
 
 مصرف سموم وکودهای شیمیایی درکشاورزی افزایش یافته وتولید محصولات غذایی رابا مشکل مواجه کرده است.پیشرفت تکنولوژی، علوم پزشکی ومشخص شدن اثرات سوء و ناهنجار بقایای مواد شیمیایی در تولیدات کشاورزی که باعث بروزانواع سرطانها واثرات مضربرروی سلسله اعصاب درانسان وحیوانات گردیده، منجربه هوشیاری جوامع با این موضوع و استقبال ازتولیدات کشاورزی عاری ازهرگونه باقیمانده شیمیایی گشته است. درمقابل کشاورزی صنعتی گزینه نامناسب برای رسیدن به امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه می باشد.گرچه با عرضه کودها و آفت کشهای شیمیایی عملکرد تولید مواد غذایی افزایش یافته است،اما تداوم مصرف مواد مذکور در بلند مدت علاوه بر آنکه این عملکرد را تدریجا میل به کاهش داده،مسایل زیست محیطی بسیاری هم درپی داشته است.

 

کاهش حاصلخیزی خاک،آسیب به تنوع زیستی ومحیط،تنزل وتخریب منابع آب و طغیان ناشی ازبروز مقاومت در جمعیت های آفات گیاهی از جمله مسایل جانبی مربوط به این شیوه تولید است. موفقیت های ظاهری کشاورزی صنعتی وانقلاب سبز،اثرات جانبی ناخواسته برآمده از این راهبرد را برای مدت محدودی تحت الشعاع قرار داده بود.اما با گذشت زمان ودر پی بررسیهای پر دامنه پژوهشگران در مناطق مختلف جهان،مسایل بهداشتی ناشی از این روش تولید،تا حد قابل ملاحظه ای آشکار شد.روند فزاینده هزینه های جانبی کشاورزی صنعتی نیز موضوع بسیار مهمی است که اخیرا به مرحله درک واحساس عمومی رسیده است. مسایل و هزینه های رشد یابنده ای که آیندگان مجبور به پرداخت آن خواهند بود .

 

مفاهیم وتعاریف تعریف کشاورزی ارگانیک

 
کشاورزی ارگانیک درساده ترین تعریف به عنوان کشاورزی بدون افزودن مواد شیمیایی صنعتی تعریف شده است. ماده شیمیایی صنعتی،ماده ای است که طی فرآیندهای شیمیایی غیرطبیعی تهیه شده است.این تعریف ناقص وحتی نادرست است.این تعریف بدان معنی نیست که کشاورزی ارگانیک قطعا کشاورزی بدون مواد شیمیایی باشد،زیرا ما درجهانی زندگی می کنیم که درآن مواد شیمیایی مصنوعی درخاک،آب وهوا وجود دارد.

 

واژه ارگانیک مانند بسیاری ازواژگان انگلیسی،چندین معنا دارد.معنایی که در  کود ارگانیک مد نظر است،برای مدیریت تمام مزرعه به کار می رود وبراساس آن، مزرعه به عنوان موجود زنده درنظرگرفته می شود . در کشاورزی ارگانیک اصطلاح ارگانیسم یا ارگانیک به معنی موجود زنده می باشد.ودر واقع در این سیستم نیز به محیط زیست ومزرعه به عنوان موجود زنده که تمام اجزای آن شامل آب،خاک،میکروارگانیسم ها،گیاهان، جانوران و انسان بر یکدیگراثر متقابل می گذارند و به صورت واحد منسجم نگریسته می شود. موادشیمیایی صنعتی(مصنوعی) چون علف کشها، حشره کشها،قارچ کشها، داروهای دامی، سوپرفسفات و اوره درکشاورزی ارگانیک به کار نمی رود.
 

به طور کلی درمزارع ارگانیک،هیچ گونه ماده شیمیایی مصنوعی به کار برده نمی شود. این مواد درآماده سازی خاک،رویش گیاه یاتولید نهاده هایی که درتغذیه گیاه، ذخیره سازی،فراوری یا فروش آن دخالت دارند، به کار نمی روند. کشاورزی ارگانیک، حرکت به عقب نیست.دراین سامانه، بهترین دانش سنتی با علم جدید ترکیب می شود ودرعین حال با سایر روشهای نوین مدیریت، سازگار است.مزارع ارگانیک همچون دیگر زمینهای زراعی به خوبی آماده شده و نیازمند مدیریت قوی، به ویژه درمورد خاک و آفات است .

 

اهداف مهم درکشاورزی ارگانیک بطور کلی پایداری بوم شناختی،پایداری اجتماعی وپایداری اقتصادی می باشد،که اهم آنها عبارتند از:

 

1- احترام به فرهنگ محلی وتولید محصولات سالم وعاری از مواد شیمیایی وحفظ حاصلخیزی خاک با تاکید بر دانش بومی ونظام های زراعی سنتی.
2- کاهش هزینه ها وافزایش درآمد واستفاده بهینه ازمنابع تجدید پذیر.
3- عرضه غذا وطراحی بازاروتجارت مشخص.
4- افزایش کمیت وکیفیت محصولات کشاورزی.
5- حفظ اکوسیستم های طبیعی وپایداری طبیعی ، سلامت تولید کننده ومصرف کننده.
6- استفاده ازگیاهان تثبیت کننده ازت که بیشترازتیره بقولات هستند،بعنوان کودسبزوعاری ازمواد شیمیایی.
7- منع مهندسی ژنتیک ومنع مصرف ترکیبات تنظیم کننده رشد مصنوعی اعم ازکودهای شیمیایی،هورمونهای رشدو...
8- مشارکت وتوسعه پایدارفعالیتها ازطریق تشکل های محلی وشبکه های توانمند محلی.
9- تقویت اقتصاد زراعی ودامی به شیوه سنتی وارتقا درآمد روستاییان .
10- پیشینه کشاورزی ارگانیک گفتن اینکه کشاورزی ارگانیک دقیقا از چه زمانی برای اولین بار پدیدار شده ،بسیار سخت است.

 

 زمانیکه استفاده از نهاده های شیمیایی همراه با ورود واریته های پر محصول وکاربرد زیاد از مکانیزاسیون کشاورزی گسترش یافت.تعمدا با این توسعه جدید مخالفت کرده،وشروع به انجام عملیات کشاورزی ارگانیک از قبیل تهیه کمپوست،تناوب اصلاح شده کشت و استفاده از کود سبز نمودند. از آنجا اثرات منفی انقلاب سبز روی سلامت مردم و محیط زیست،دردهه های 1970 و1980 مشهودتر شد،به تدریج هشیاری مردم نسبت به موضوع ارگانیک در بین کشاورزان ومصرف کنندگان رو به افزایش گذارد،و سیستم های کشاورزی مشابه مثل پرما کالچر یا کشاورزی کم نهاده توسعه یافت.
 

تاریخچه کود ارگانیک

سر آلبرت هاوارد در اوایل قرن نوزدهم به عنوان بنیان گذار جنبش کشاورزی ارگانیک تاثیر زیادی بر درک حاصلخیزی خاک وارتباط آن با سلامت گیاه داشت.وی در جستجوی راهکار کشت بوم شناسی،متوجه اهمیت هوموس در مزرعه شد.او کشاورز وعلف هرز را استاد کشاورزی خود می دانست وبر این باور بود،که آفات وعلف های هرز نماینگر بر هم خوردن حاصلخیزی خاک و کشت نامناسب در شرایط نامطلوب هستند.او متوجه شد که اگر شرایط نامناسب اصلاح گردند،آفات هم از بین می روند.
ماسانوبوفوکواکا این کشاورز ژاپنی،به شعار نه شخم،نه کود،نه آفت کش،نه مبارزه با علف هرز،بلکه کشاورزی طبیعی بدون هیچ کاری عمل می کند. بنا بر عقیده او،تصور اینکه انسان قادر به رشد وتولید محصول بوده،گمانی خودپسندانه است. وی معتقد است که نهایتا این طبیعت است که محصولات را پرورش می دهد . کشاورزی ارگانیک در سطح جهان برای اولین بارکشاورزی ارگانیک ومفاهیم کشاورزی تلفیقی،غیرمتمرکزوعاری ازمواد شیمیایی ،بوسیله "نورث برن" درسال 1940 مطرح گردید.دراواخر دهه 1960 وابتدای دهه 1970 ،بحرانهای ناشی ازانقلاب سبز ضرورتهای حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک را شتاب بخشید. تا سال2003میلادی بیش از24میلیون هکتارازاراضی کشاورزی مناطق جهانی به کشت ارگانیک تخصیص یافت،وطبق آخرین آماراین مقداربه حدود 50میلیون هکتار رسیده است.

 

دراین میان بیشترین سطح زیر کشت به به مناطق اقیانوسیه (8/41%) قاره آمریکا (1/30%) و اروپا (15/23%) اختصاص داشت، و در قاره آسیا وآفریقا ازسطح زیرکشت کمتری نسبت به سایرین برخوردار بوده اند. کشورهای آرژانتین واسترالیا ازمناطقی هستند که عمده صادرات محصولات ارگانیک را در انحصار خود دارند . درسال 2003 فقط آرژانتین از فروش محصولات ارگانیکی مانند حبوبات،قهوه،شکروگوشت حدود 4 میلیارد دلاردرآمد ارزی داشته است. کشور کنیا که با استفاده از روشهای تولید پایدار شامل کمپوست،تولید آفت کشهای سالم وروشهای محا فظت ازمحصول به تولید 4 تا 9 برابرذرت دست پیدا کرده است.دربرزیل نیز22300 کشاورز با استفاده از کشاورزی ارگانیک مقدارمحصول ذرت تولیدی را دو برابروگندم تولیدی رابه3الی5 تن در هکتار افزایش داده اند.یک میلیون کشاورز برنجکار در کشورهای جنوب شرقی آسیا سیستم کشاورزی خود را به کشاورزی ارگانیک تغییر داده اند ،دراین روش کشاورزان با استفاده از روشهای جایگزین ضمن کنترل آفات وعدم استفاده از مواد شیمیایی میزان محصول خود را 10% افزایش داده اند . کشاورزی ارگانیک در ایران درکشورما با توجه به اینکه به لحاظ جغرافیای طبیعی، سیستم کشاورزی بصورت سنتی و پراکنده در روستاها ودر قطعات کوچک پا گرفته وکشاورزی صنعتی بطور کامل استقرار نیافته است،این فرصت فراهم است تا از این وضعیت برای تبدیل کشاورزی سنتی ومعمول به ارگانیک بدون مصرف هزینه زیاد وتنها با نظارت وهدایت فنی استفاده گردد،واز این طریق با توجه به قیمت 2-3 برابری این محصولات ونیزافزایش اشتغال،ارزش افزوده عاید کشورخواهد شد.
 
براساس اطلاعات FAO ازتعداد 66 محصول (41 محصول زراعی و25 محصول باغی ) اصلی تولیدات کشاورزی جهان ، ایران با 7 محصول زراعی و15 محصول باغی دررتبه های اول تا دهم قراردار کمیته محصولات ارگانیک در سال 1380 به دستور معاون زراعت در سازمان حفظ نباتات کشور تشکیل شد.کل سطح کشت محصولاتی که در کشور بدون استفاده از سموم وکودهای شیمیایی تولید شده اند حدود 239 هزارو 462 هکتار است، که شامل 125 هزارو802 هکتار محصولات باغی و 113 هزار و659 هکتار محصولات زراعی می باشد. تشکیل کمیته راهبردی ملی،تولید محصول سالم و ارگانیک در سال 1387 در وزارت جهاد کشاورزی مهمترین گام برای اجرا و توسعه کشاورزی ارگانیک درکشور است . تدوین استانداردها ومقررات دستورالعمل ها و فرایند گواهی محصول برای تحت پوشش قرار دادن،تا 6 درصد از اراضی در کشور از مهمترین اقدامات و برنامه های این کمیته است. با وجود پتانسیل های عظیم بازار محصولات ارگانیک در دنیا و پتانسیل های فراوان در تولید و عرضه محصولات طبیعی وارگانیک وغذای حلال در کشور، متاسفانه هیچ نظام مشخصی برای بهره برداری از این توان وجود ندارد.
 نیواگرو کود ارگانیک
بنابراین به جز در برخی از محصولات زراعی که فعلا نیازمند افزایش تولید از طریق بهینه کردن مصرف کود وسموم شیمیایی می باشیم.با توجه به اطلاعات جمع آوری شده درسال 1380 حدود 230 هزارهکتار از مزارع کشورمان ،شامل 125 هزار هکتار باغات و105 هزار هکتاراز اراضی زراعی بصورت طبیعی از پوشش مصرف سموم وکودهای شیمیایی خارج بوده وبیش از 800 هزارهکتار زمینهای زراعی از سموم شیمیایی استفاده نکرده اند . لازم به ذکراست که دربیشتر مناطق کشور کشاورزی رایج به معنای واقعی ارگانیک است ونیازی به تغییر ساختار به جزاعما ل سیستمهای نظارتی نمی باشد،درحال حاضربصورت رسمی حدود 16000 هزار هکتارازاراضی کشاورزی ایران دارای ویا درحا ل اخذ گواهی بین المللی ارگانیک هستند ،از جمله می توان به محصولاتی نظیرپسته در زرندیه ساوه ،گل محمدی در کرمان،زیتون در قم،اناردر فارس،برنج دربابلسر اشاره کرد.
 
با توجه به اینکه مصرف سموم شیمیایی در ایران بسیارکمترازشرایط کشاورزی صنعتی است وحتی در بیشتر محصولات مانند زعفران، زیره، پسته، و... می تواند فعالیتهای گسترده ای را برای شروع وحضوردرتولید محصولات ارگانیک درجهان داشته باشد . مشکلات کشت ارگانیک در ایران سیستم متعارف انتقال یافته ،شامل طراحی یافته های تحقیقاتی در ایستگاههای تحقیقاتی وارایه آن به نهاده های توسعه دهنده وترویج برای انتقال به کشاورزان جهت کاربرد در مزارع صورت می گیرد.این سیستم که بر اساس انتقال یافته ها از بالا به پایین طراحی شده ،ترویج وآموزش کشاورزی را بر مبنای معلم-شاگردی بنا نهاده است،درعمل فاقد کارآیی موثر بوده و بصورت بهینه نتوانسته جوابگوی فرآیند توسعه به ویژه توسعه پایدار درکشاورزی باشد.بخصوص در دراز مدت با تغییرات وتحولاتی که در مسیر رشد و ارتقای شاخص های خاص تولید وبازار جهانی محصولات کشاورزی به وقوع پیوست.مسایل بسیار پیچیده تر ودارای ابعاد متفاوت تری شده اند.واین سیستم نا کارآمدی بیشتری را نشان می دهد.
 
از جمله دلایل نا کارآمدی سیستم متعارف تحقیق،ترویج وآموزش کشاورزی عبارتند از فرآیند طراحی یافته ها ودستورالعمل ها بصورت بدون در نظر گرفتن تنوع وپیچیدگی اقلیم وموقعیت خاص مناطق عملیاتی صورت می گیرد .مکانیسم پژوهشها به جای محوری مبتنی بر تحقیقات بنیادی می باشد،وبیشتر به ارتباط یک طرفه تحقیق کاربرد تاکید می کند.محققان شناخت و باز خورد مناسب وجامعی از تجربیات و دانش بومی و شرایط اقلیمی طراحی یافته ندارند.بهره برداران به دلیل تنوع در ساختارها و اکوسیستم،در برابر یافته های توصیه ای و انتقالی ،دارای مسایل غیر مترقبه مواجه هستند،که این پیچیدگیها بهره برداران را در برابر نا کارآمدی یافته های توصیه داده و باعث بی اعتمادی وعدم کاربرد در سطح وسیع و به صورت جامع می گردد.عدم دخالت آگاهانه بهره برداران در فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی منجر به پیدایش یافته های تحقیقاتی و دستورالعمل هایی است که به ندرت در راستای نیاز ومشکلات واقعی بهره برداران است. ابزارها وشیوه های انتقال یافته های تحقیقاتی نیز در این فرآیند کارایی ندارند،زیرا در استفاده از شیوه های آموزشی خاص یک طرفه،بخش مهمی از دانش بومی و تجربیات بهره برداران به کار گرفته نمی شود.وبالطبع نا سازگاریهای ایجابی بین دانش و تجربه باعث عدم فرآیند انتقال می گردد.بنابراین برقراری وتوسعه مدیریت جامع توسعه کشاورزی ارگانیک نیازمند بازنگری،دقت ونگرش خاصی است،تا خطاها وبحرانهای ناشی ازهم خوانی یافته های تحقیقاتی وتکنولوژی با فرآیند مدیریت مزارع توسط بهره برداران در مناطق مختلف و با ویژگیهای متنوع اجتماعی واقتصادی،با مشکلات همراه نباشند .
 

کود ارگانیک گندم و جو :

کود ارگانیک ویژه گندم و جو (نیواگرو )

کود ارگانیک گندم و جو  کود بیولوژیک ویژه گندم و جو حاوی انواع میکروارگانیسم ها که به صورت همیاري با ریشه گیاهان خانواده غلات مثل گنـدم، نیتـروژن هـوا را تثبیت می کند. همچنین نقش این باکتريها در توسعه سریع سیسـتم ریشهاي، تقویت بنیه بیشتر گیاهچه ها در مراحل اولیه رشـد، افـزایش درصد جوانه زنی، افزایش سطح سبز مزرعه، افزایش قدرت تحمل گیاه به تنشهاي محیطی غیر زنده (خشکی و شوري و ...) و عوامل زنده (سیاري از بیماريهاي خاکزاد) و نهایتا افزایش عملکرد محصول به اثبات رسیده است. این باکتري در همیـاري بـا گیاهـانی ماننـد گندم، سورگوم و ذرت افزایش عملکردي حدود 10 تا 30 درصد نشان داده است که البته این افزایش عملکرد را علاوه بر تولید نیتروژن، به تولید هورمونهاي محرك رشد گیاه از جمله اکسـین هـا نیـز نسـبت داده اند.این باکتريها سبب افزایش تعداد و طول ریشه هاي فرعـی و تارهاي کشنده و در نهایت افزایش سطح جذب ریشه کـه نتیجـه آن افزایش جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه است می شوند. کــاربرد کود بیولوژیک ویژه گندم و جو بــا افــزايش ميــزان آسيميلاسيون, موجب بالا رفتن نقل و انتقال مواد به دانه شده و سرعت پر شدن دانه را افزایش می دهد که این امر افزایش عملکرد را در پی خواهد داشت.

 

کود ارگانیک توت فرنگی :

کود ارگانیک ویژه توت فرنگی (نیواگرو )

کود ارگانیک توت فرنگی  کودارگانیک ویژه توت فرنگی افزایش قابلیت دسترسی به عناصري همچون آهن، مس، منگنز، کلسیم، روي، منیزیم  و پتاسیم را با کاهش pH  بر اثر باکتریهاي مختلف محرك رشد و افزایش معدنی شدن ترکیبات آلی نسبت را به همراه دارد. کود ارگانیک ویژه توت فرنگی باعث آزاد سازی اسید هاي آلی (اسیدگلوکونیک، اسیدفوماریک و اسیدسیتریک) از کمپلکسهاي موجود در خاك بوسیله ریز جاندارانی نظیر باسیلوس و سودوموناس می شوند.

 

 

کود ارگانیک مرکبات و کیوی :

کود ارگانیک ویژه مرکبات و کیوی (نیواگرو )

کود ارگانیک توت فرنگی  دانش بنیان نیواگرو با بهره گیری از کادری مجرب از طریق جداسازی سوش های مختلف باکتری های مفید خاک در مناطق مختلف اقدام به تکثیر و تولید کودهای بیولوژیک خاص هر منطقه کرده در مناطق شمالی کشور به دلیل شستوشوی نیتروژن و بیماری های قارچی ، درختان دچار مشکلات زیادی هستند به همین دلیل جهت تامین عناصر غذایی، بخصوص نیترون و عناصر ریز مغذی و مقابله با بیماری های قارچی خاکزی این محصول ارائه گردیده است.

 

 

مضرات کشاورزی صنعتی یا تجاری

 
1- در کشاورزی تجاری و متعارف از بیش از 300 ترکیب شیمیایی خطرناک و مصنوعی نظیر آفت کشها، علف کشها و کودهای شیمایی بمنظور کنترل آفات و حشرات و حاصلخیز سازی خاک استفاده میگردد که بقایای این مواد پس از ورود به بدن میتوانند موجب مشکلات عدیده ای گردد منجمله: بروزنقصهای مادرزادی، تولد نوزاد با وزن کم، اختلال در سیکل ماهانه زنان، سقط جنین، بلوغ زودرس و یا دیر رس، یائسگی پیش رس، تغییر در رفتار جنسی، کاهش تعداد اسپرم مردان، کاهش باروری و یا ناباروری، تغییر در سرعت متابولیسم، اختلال در سیستم غدد داخلی، ضعف عضلانی، کاهش حافظه، آسیب به سیستم عصبی و مغز، کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن و سرطانزایی. یافته ها حاکی از آنست که 60 درصد سموم دفع آفات، 90 درصد قارچ کشها و 30 درصد حشره کشها سرطانزا میباشند.
 
2-استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کشها سبب آلودگی آب، خاک و هوا میگردند.
3-استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آفت کشها موجب میشود تا آفتها نسبت به سموم مقاوم گردیده و آفات جدیدی نیز ظاهر گردند.
4- پرتو دهی محصولات یعنی آنکه محصولات را در معرض میزان کنترل شده پرتوهای یونیزه کننده قرار میدهند تا اینکه باکتریهایی نظیر ایکولای و سالمونلا نابود گردیده و درواقع محصولات را به این طریق ضد عفونی می کنند. کنترل حشرات و انگلها، افزایش ماندگاری و جلوگیری از جوانه زدن از دیگر علل پرتودهی محصولات غذایی میباشد. اما این پرتودهی موجب:الف-از دست رفتن میزان اندکی از مواد مغذی محصولات میشود. ب-هنگامی که مواد غذایی پرتودهی میشوند مواد شیمیایی سرطان زایی بنام سیکلو بتانونیس تشکیل میگردد.
5- مهندسی ژنتیک و یا اصلاح ژنتیک محصولات به جداسازی، دستکاری و انتقال ژنها اطلاق می گردد. در این روش ژنهای با خاصیت مطلوب از یک گونه جدا گردیده و به گونه هدف انتقال داده میشود. بهبود کیفیت، افزایش تولید، ایجاد یک صفت مطلوب و مقاوم ساختن محصولات در برابر آفتها و تنشهای محیطی از کاربردهای مهندسی ژنتیک میباشد. مضرات محصولات اصلاح شده ژنتیکی شامل بروز نقصهای مادرزادی، کاهش طول عمر، افزایش حساسیت زایی مواد غذایی (بعلت تغییر در زنجیره پروتئینها)، فقر مواد مغذی، مقاومت آنتی بیوتیکی (احتمال دارد ژنهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها به باکتریهای بیماریزا در بدن منتقل گردد و یک بیماری جدید و مقاوم در برابر آنتی بیوتیکها ایجاد شود).
6- استفاده هورمونها در دام و طیور رشد آنها را تسریع کرده و فربه شدن آنها را سرعت میبخشد. اما از ارزش غذایی آنها میکاهد. آنتی بیوتیکها هم که برای جلوگیری از بیمار شدن دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرند می توانند در انسان مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد کنند.
 
 
نمایش بیشتر
نمایش کمتر

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661