کود بیولوژیک

کارکرد کود بیولوژیک

نظر به راندمان پایین مصرف کودهاي نیتروژنی در اوایـل فصـل رشـد، همچنـین بـه علت نیاز شدید درختان به نیتروژن در زمان گلدهی و این که جذب، توسط ریشه هـا در ایـن زمان در حداقل میباشد مصرف زیاد کودهـاي شـیمیایی قبـل از شـروع فصـل رشـد ، اغلـب موجب هدر رفت سرمایه باغداران، آلـودگی آب هـاي زیـر زمینـی، .......... و در نهایـت، کـاهش تناوب باردهی درختان میوه، افزایش درصد تشـکیل میـوه اسـت.

 

 
پـژوهش هـاي متعدد نشان داده است که درختان میوه در زمان گلدهی بیشترین نیاز را به نیتروژن دارنـد و این نیتروژن، به طور عمده از نیتروژن ذخیره شده در اندام هاي درخـت (بـه ویـژه ریشـه هـاي فیبري و شاخه هاي جوان) تامین می شود اما نیتروژن مصرفی در طول فصل رشـد، بیشـتر در اندامهایی از درخت ذخیره میشود که انتقال مجدد آن بسیار نـاچیز اسـت و نمـی توانـد نیـاز گلها را در زمان خاص تامین نماید.

 

 
از طرفی نیز PHخاک مناطق شمال اسیدی بده در خاکهای مناطق شمالی ایران جذب برخی از عناصر غذایی نظیر فسفر و نیز بخشی از ریزمغذی ها با مشکل جذب مواجه ­اند. استفاده از کودهای بیولوژیک ویژه مرکبات علاوه بر جلوگیری از آلودگی آبها باعث در اختیار قراردادن به موقع عناصر نیتروژن، فسفر، آهن و ... به درخت می شود. به طور کلی سازوکار کود بیولوژیک مرکبات را می توان به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود. این باکتری ها با تولید متابولیت هایی نظیر مواد تنظیم کننده رشد یا انواع ویتامین ها و نیز بهبود فراهمی عناصر غذایی به طور مستقیم سبب افزایش رشد و نمو می گردند یا از طریق تولید مواد پادزی، سیدروفورها و سیانید هیدروژن که فعالیت بیمارگرهای گیاهی یا سایر ریز جانداران خاکزی را کاهش می دهد، به طور غیر مستقیم اثر افزایندگی بر رشد و نمو گیاه دارند.

 

انواع کود بیولوژیک

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "


شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم
های بدن انسان را تضمین می کند.

کود بیولوژیک

کارکرد کود بیولوژیک

نظر به راندمان پایین مصرف کودهاي نیتروژنی در اوایـل فصـل رشـد، همچنـین بـه علت نیاز شدید درختان به نیتروژن در زمان گلدهی و این که جذب، توسط ریشه هـا در ایـن زمان در حداقل میباشد مصرف زیاد کودهـاي شـیمیایی قبـل از شـروع فصـل رشـد ، اغلـب موجب هدر رفت سرمایه باغداران، آلـودگی آب هـاي زیـر زمینـی، .......... و در نهایـت، کـاهش تناوب باردهی درختان میوه، افزایش درصد تشـکیل میـوه اسـت.

 

 
پـژوهش هـاي متعدد نشان داده است که درختان میوه در زمان گلدهی بیشترین نیاز را به نیتروژن دارنـد و این نیتروژن، به طور عمده از نیتروژن ذخیره شده در اندام هاي درخـت (بـه ویـژه ریشـه هـاي فیبري و شاخه هاي جوان) تامین می شود اما نیتروژن مصرفی در طول فصل رشـد، بیشـتر در اندامهایی از درخت ذخیره میشود که انتقال مجدد آن بسیار نـاچیز اسـت و نمـی توانـد نیـاز گلها را در زمان خاص تامین نماید.

 

 
از طرفی نیز PHخاک مناطق شمال اسیدی بده در خاکهای مناطق شمالی ایران جذب برخی از عناصر غذایی نظیر فسفر و نیز بخشی از ریزمغذی ها با مشکل جذب مواجه ­اند. استفاده از کودهای بیولوژیک ویژه مرکبات علاوه بر جلوگیری از آلودگی آبها باعث در اختیار قراردادن به موقع عناصر نیتروژن، فسفر، آهن و ... به درخت می شود. به طور کلی سازوکار کود بیولوژیک مرکبات را می توان به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود. این باکتری ها با تولید متابولیت هایی نظیر مواد تنظیم کننده رشد یا انواع ویتامین ها و نیز بهبود فراهمی عناصر غذایی به طور مستقیم سبب افزایش رشد و نمو می گردند یا از طریق تولید مواد پادزی، سیدروفورها و سیانید هیدروژن که فعالیت بیمارگرهای گیاهی یا سایر ریز جانداران خاکزی را کاهش می دهد، به طور غیر مستقیم اثر افزایندگی بر رشد و نمو گیاه دارند.

 

انواع کود بیولوژیک

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661