نتایج استفاده از کودارگانیک نیواگرو ویژه گندم

کود ارگانیک گندم

معرفی محصول :

کود بیولوژیک ویژه گندم و جو حاوی انواع میکروارگانیسم ها که به صورت همیاري با ریشه گیاهان خانواده غلات مثل گنـدم، نیتـروژن هـوا را تثبیت می کند. همچنین نقش این باکتريها در توسعه سریع سیسـتم ریشهاي، تقویت بنیه بیشتر گیاهچه ها در مراحل اولیه رشـد، افـزایش درصد جوانه زنی، افزایش سطح سبز مزرعه، افزایش قدرت تحمل گیاه به تنشهاي محیطی غیر زنده (خشکی و شوري و ...) و عوامل زنده (سیاري از بیماريهاي خاکزاد) و نهایتا افزایش عملکرد محصول به اثبات رسیده است.

این باکتري در همیـاري بـا گیاهـانی ماننـد گندم، سورگوم و ذرت افزایش عملکردي حدود 10 تا 30 درصد نشان داده است که البته این افزایش عملکرد را علاوه بر تولید نیتروژن، به تولید هورمونهاي محرك رشد گیاه از جمله اکسـین هـا نیـز نسـبت داده اند.

این باکتريها سبب افزایش تعداد و طول ریشه هاي فرعـی و تارهاي کشنده و در نهایت افزایش سطح جذب ریشه کـه نتیجـه آن افزایش جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه است می شوند. کــاربرد کود بیولوژیک ویژه گندم و جو بــا افــزايش ميــزان آسيميلاسيون, موجب بالا رفتن نقل و انتقال مواد به دانه شده و سرعت پر شدن دانه را افزایش می دهد که این امر افزایش عملکرد را در پی خواهد داشت.

 

لیست دیگر کودهای بیولوژیک نیواگرو

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661