شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود ارگانیک کلزا

کود بیولوژیک کلزا

معرفی محصول :

حاوي باکتریهاي محرك رشد گیاه از مهمترین انواع کودهاي زیستی قابل استفاده در کشت کلزا است. باکتریهایی مانند سودوموناس، فلاوباکتریوم، باسیلوس، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از انواع شناخته شده باکتریهاي محرك رشد گیاه می باشند. باکتريهاي محرك رشد گیاه به وسیله مکانیسم هاي مختلف، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم رشد گیاهان را افزایش میدهند. مکانیسمهاي مستقیم شامل تثبیت بیولوژیک نیتروژن، حلالیت فسفاتهاي نامحلول، تولید تنظیم کننده هاي رشد و ویتامینها میباشند که با تأثیر مستقیم بر رشد گیاه سبب افزایش عملکرد گیاهان می شوند.

از مکانیسم هاي غیر مستقیم می توان به خصوصیاتی مانند تولید سیانید هیدروژن، آنتی بیوتیکها و سیدروفورها اشاره کرد. مکانیسم هاي غیر مستقیم با تعدیل اثرات منفی تنشهاي زنده و غیر زنده سبب بهبود رشد گیاهان میشوند.

کود بیولوژیک ویژه کلزا از طریق قرار دادن عناصر ریز مغذی به همراه حل کننده های گوگرد نقش تعیین کننده ای در کمیت و کیفت روغن کلزا ایفا نموده است.

لیست دیگر کودهای بیولوژیک نیواگرو

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661