شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود ارگانیک نخود و لوبیا

کود بیولوژیک نخود و لوبیا

معرفی محصول :

اسـتفاده از کودهـاي بیولوژیـک از جملـه راهکارهاي بهبود تـأمین عناصـر غـذایی در کشـاورزي پایـدار میباشد. باکتري ریزوبیوم، که بر روي ریشه بقـولات بـه صـورت همزیست زندگی میکند، نیتـروژن هـوا را تثبیـت نمـوده و در اختیار گیاه قرار می دهد. بهبود مقدار تثبیـت نیتـروژن توسـط ریزوبیومها، می تواند بـا روشهـاي مختلفـی از جملـه انتخـاب سویه هاي مناسب هر رقم و توجه به اثرات متقابل ریزوبیـوم بـا دیگر ریزجانداران خاك انجام شود. کود بیولوژیک تقویـت شـده ویژه حبوبات شرکت نیواگرو داراي بــاکتري های همزیست با ریشه نخود لوبیا و... میباشد. کـود بیولوژیـک ویژه حبوبات، افزایش رشـد گیـاه، مقاومـت گیـاه در برابـر شـرایط نامسـاعد محیطــی و بعضـی از بیمــاريهـاي خــاکزي، تــأمین نیتروژن مورد نیـ از گیـاه بـه ویـژه در شـرایط دیـم (نخود) و در نهایـت محصـول بیشـتر و بـا کیفیـت بـالاتر را تضـمین خواهـد کـرد. به این دلیل که شرکت جهت یافتن بهترین سویه ها از کادری متخصص جهت کشت و تکثیر بهترین سویه در مناطق مختلف استفاده تا بهترین و با کیفیت ترین محصول را در اختیار مصرف کننده قرار دهد.

لیست دیگر کودهای بیولوژیک نیواگرو

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661