شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود ارگانیک سیب زمینی

کود بیولوژیک سیب زمینی

معرفی محصول :

شرکت دانش بنیان نیواگرو با معرفی کود بیولوژیک ویژه سیب زمینی از یک سو مشکل نیاز گیاه به فسفر و ازت را کم نموده و از طرفی نیز ضمن اکسایش گوگرد توسط این باکتريها که همراه با تولید یـک اسـید معــدنی قــوي (اسیدســولفوریک) اســت، در انحــلال کانیهاي مختلف و افـزایش شـکل قابـل جـذب عناصـر غذایی مانند پتاسیم، منیـزیم و کبالـت نیـز بسـیار مـؤثر است. همچنین سـولفید بعضـی از عناصـر کـم مصـرف مانند آهن، مس، روي، کبالت و مولیبدن، پس از اکسایش و تبدیل شدن به سولفات توسـط ایـن ریزجانـداران بـه حالت محلول و قابـل اسـتفاده بـراي گیاهـان درمـی آیـد.  عوامل ذکــر شــده از اثرات کود بیولوژیک ویژه سیب زمینی باعث افزایش رشد گیاه و سنتز مـواد ذخیره اي (درمورد سـیب زمینـی کربوهیـدرات بـه ویـژه نشاسته میباشد) در غده سیب زمینی، در نتیجه افـزایش عملکرد سیب زمینی را تا 30 درصد به همراه دارد.لیست دیگر کودهای بیولوژیک نیواگرو

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661