نتایج استفاده از کودارگانیک نیواگرو ویژه ذرت

کود ارگانیک ذرت

 

معرفی محصول :

 

کودهاي زیستی حاوي باکتریهاي محرك رشد گیاه از مهمترین انواع کودهاي زیستی قابل استفاده در کشت ذرت می باشند. باکتریهایی مانند سودوموناس، فلاوباکتریوم، باسیلوس، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از انواع شناخته شده باکتريهاي محرك رشد گیاه که در کود بیولوژیک ویژه ذرت مورد استفاده قرار گرفته اند. باكتريهاي محرک رشد گياه با توانایي توليد آنزیم آمينو سيكلوپروپان-1-كربوكسيلات دي آميناز مي توانند ميزان اتيلن گياه را كاهش دهند و جوانه زني گياه را بهبود بخشند. باكتريهاي کود بیولوژیک ویژه ذرت وقتي به سطح بذر ها مي چسبند در پاسخ به ترشح اسيدهاي آمينه ترشح شده در بذر، اسيد ایندول استيک سنتز مي كنند كه این اسيد باعث تحریک سلولهاي گياه و طویل شدن آنها مي شود در نتيجه مي تواند بر سرعت و درصد جوانه زني بذرها مؤثر باشند. باکتريهاي محرك رشد گیاه به وسیله مکانیسمهاي مختلف، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم رشد گیاهان را افزایش میدهند. مکانیسمهاي مستقیم شامل تثبیت زیستی نیتروژن، حلالیت فسفاتهاي نامحلول، تولید تنظیم کننده هاي رشد و ویتامینها می باشند که با تأثیر مستقیم بر رشد گیاه سبب افزایش عملکرد گیاهان می شوند. از مکانیسم هاي غیرمستقیم می توان به خصوصیاتی مانند تولید سیانید هیدروژن، آنتی بیوتیکها و سیدروفورها اشاره کرد. مکانیسم هاي غیر مستقیم با تعدیل اثرات منفی تنش هاي زنده و غیر زنده سبب بهبود رشد گیاهان می شوند.

لیست دیگر کودهای بیولوژیک نیواگرو

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661